ข้อมูลต้นทุน
กระทรวงสาธารณสุข
เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก 
Skip Navigation Links
หน้าหลัก
นำเข้า/ตรวจสอบข้อมูลExpand นำเข้า/ตรวจสอบข้อมูล
ข้อมูลวิเคราะห์Expand ข้อมูลวิเคราะห์
ข้อมูลแผนเงิน/ยา/สินทรัพย์Expand ข้อมูลแผนเงิน/ยา/สินทรัพย์
Download ข้อมูล
ปฏิทินกิจกรรม 
<กันยายน 2564>
(Hidden) เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ 
Download Excel Template 
ลิงค์ที่น่าสนใจ 
ค้นหา
(Hidden) Untitled 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
11 เมษายน 2557     เนื่องจากวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์  12 - 16  เมษายน 2557  ทางกลุ่มประกันสุขภาพ  แจ้งให้ทราบว่าจะใช้งานเวปไซต์ดังต่อไปนี้ไม่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว           FAI    >>     Planfin   >>     Unitcost           และหลังจากนั้นจะใช้งานได้ตามปกติ

 ด่วนที่สุด//  ขอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง จัดเก็บข้อมูลต้นทุนหน่วยบริการ ลงแผ่น CD พร้อมทั้งจัดส่งให้กลุ่มประกันสุขภาพภายในวันที่ 17 เมษายน 2557  รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0209.02/ว228 Download

 การจำแนกต้นทุนจากบัญชี LC CC MC 2556   Download

 แจ้ง  สำหรับหน่วยงานที่ส่งข้อมูล Unitcost  ( Costproject // Data )   ไม่ได้ ให้ส่งผ่าน ftp  ตามรายละเอียดและคู่มือการใช้งาน  >>>  DownloaD       ติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาได้ที่   02 590 2406    email:  higmoph@gmail.com

 โปรแกรมที่ใช้ในการทำต้นทุนบริการ Costproject กับ Data เท่านั้น  ยกเลิกการใช้ Rowdata

 ด่วน // ขอให้หน่วยบริการเร่งดำเนินการจัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost ปี 2557 โดยใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 2556 และกำหนดส่งข้อมูลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ตามหนังสือที่ สธ 0209.02/ว130 Download รายชื่อผู้ประสานงานการจัดทำต้นทุนบริการ Download

 ขอให้หน่วยบริการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลต้นทุนบริการ Unitcost ปี56 หนังสือแจ้งกำลังดำเนินการ

 เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน กลุ่มประกันสุขภาพ ขอแจ้งเว็บไซต์หลักของกลุ่มประกันสุขภาพ คือ www.higthai.org ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มประกันสุขภาพ และสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น  แรงงานต่างด้าว, บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ,การเงินการคลังได้ และ ข้อมูลต้นทุน (Unitcost)

 ด่วน ขอให้จังหวัดดังต่อไปนี้ยืนยันจำนวนเตียง Download

 ด่วนที่สุด 5 ส.ค.56 เรื่อง การติดตามการจัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost ของหน่วยบริการ แจ้งถึงสสจ.ที่ สธ 0209.02/ว417 Download 

แจ้งผู้ตรวจฯที่ สธ 0209.02/ว416 Download เอกสารแนบ1 Download เอกสารแนบ2 Download

หน่วยบริการสามารถดาวน์โหลด ข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนหน่วยบริการ Unit Cost 2555 และผลคะแนนคุณภาพข้อมูลต้นทุนหน่วยบริการได้แล้ว หากหน่วยบริการต้องการดำเนินการแก้ไขข้อมูลต้นทุนหน่วยบริการ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556    คู่มือการดาวน์โหลด  หากมีปัญหาสงสัยติดต่อสอบถาม  รายชื่อผู้ประสาน 

 ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการศึกษาพัฒนาจัดทำต้นทุนบริการ unitcost สำหรับหน่วยระยะบริการที่ 2 ระหว่างรุ่นที่ 1-4 (ยกเว้นผู้สังเกตการณ์)ที่ยังไม่ได้รับกระเป๋า ขอให้มารับหรือส่งตัวแทนมารับที่กลุ่มประกันสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 4 

 ประกาศ  กลุ่มประกันสุขภาพปิดรับข้อมูลต้นทุนหน่วยบริการ ปี 2555 ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 16.30 น.  เพื่อนำข้อมูลประมวลผลและเสนอผู้บริหารต่อไป

 ข้อมูลต้นทุนจากงบทดลอง หน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2555 Download

 แจ้ง  สำหรับหน่วยงานที่ส่งข้อมูล Unitcost  ( Costproject // Data // Rawdata )  ไม่ได้ ให้ส่งผ่าน ftp  ตามรายละเอียดและคู่มือการใช้งาน  >>>  DownloaD       ติดปัญหาการใช้งาน แจ้งมาได้ที่   02 590 2406    email:  higmoph@gmail.com

ด่วนที่สุด  ขอให้หน่วยบริการส่งข้อมูลต้นทุนบริการปี 2555 เพื่อนำมาวิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหาร ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

 เลื่อนการส่งผลการดำเนินงานตามแผนสนับสนุนระบบการควบคุมภายใน (3 แผน) ตามหนังสือที่ สธ 0209.03/ว213 ลงวันที่ 5 เมษายน 2556 เป็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

  หนังสือแจ้ง นพ.สสจ. ทุกจังหวัด  เรื่อง  ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนสนับสนุนระบบควบคุมภายใน (3 แผน )  รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2556    <<DownloaD>>

   รายชื่อผู้รับผิดชอบ  // ประสานงาน  //  ที่ปรึกษา  การจัดทำข้อมูล Unit cost   <<download>>

  หนังสือแจ้งส่งเงินสนับสนุนต้นทุนหน่วยบริการ ดังนี้

จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดระยองจังหวัดนนทบุรีโรงพยาบาลมะการักษ์จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดอุดรธานีจังหวัดชัยภูมิจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดสุราษฏร์ธานีจังหวัดสงขลา
จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดแพร่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดนครสวรรค์

 สามารถดาวน์เอกสารประกอบการชุมโครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำต้นทุนบริการ Unitcost สำหรับหน่วยบริการ ระยะที่ 2 ได้ที่ เมนู Download ข้อมูล >ข้อมูลทั่วไป

 หนังสือแจ้ง  นพ.สสจ.ทุกจังหวัด     เรื่องติดตามความก้าวหน้าการจัดทำต้นทุนบริการ    UnitCost  ของหน่วยบริการปี 2556  

        หนังสือที่  สธ 0209.03/ว 119          สิ่งที่ส่งมาด้วย 

เครือข่ายบริการ1

เครือข่ายบริการ 2

เครื่อข่ายบริการ 3
เครือข่ายบริการ4 เครือข่ายบริการ5 เครือข่ายบริการ6
เครือข่ายบริการ7 เครือข่ายบริการ8 เครือข่ายบริการ9
เครือข่ายบริการ10 เครือข่ายบริการ11 เครือข่ายบริการ12

 

 ตัวอย่างการลงข้อมูลโปรแกรม ๓ แผน ประมาณนี้  >ตัวอย่าง<  และ ท่านสามารถ download โปรแกรมใหม่ได้

คำชี้แจง การกรอกแผนรายรับรายจ่าย >ดาวน์โหลด<

26 ก.พ. 56  หนังสือที่ สธ 0209.03/ว 117 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2556 เรื่องทบทวนการจัดทำแผนสนับสนุนระบบการควบคุมภายในตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (3 แผน)  <สิ่งที่ส่งมาด้วย>

ประกาศเลื่อนกำหนดส่งข้อมูลจัดทำแผน 3 แผน ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2556

  เอกสารการนำเสนอ อ.อุดมศักดิ์ แสงวณิช   <ดาวน์โหลด  ตย.การเก็บข้อมูล>

 รายละเอียดการกรอกแผนงบลงทุน >ดาวน์โหลด<

1 ก.พ. 56  คู่มือการจัดทำแผน 3 แผน   << Download>> 

25 ม.ค. 56  คู่มือการศึกษาต้นทุนหน่วยบริการ  >ดาวน์โหลด<

 22 ม.ค. 56  สำหรับโรงพยาบาลที่เคยฝึกอบรม โครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost ระยะที่ 1 มาแล้ว ให้เตรียมข้อมูลในการจัดทำต้นทุน เพื่อมาฝึกปฏิบัติจริงในการอบรมตามโครงการต้นทุนฯ ระยะ 2  >Download<

 28 ธ.ค.55 หนังสือที่ สธ 0209.03/ว596 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2555  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost สำหรับหน่วยบริการระยะที่ 2  กำหนดการ รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าอบรม

1.กลุ่มโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ไตรมาส 3/2555) และกลุ่มโรงพยาบาล Cost Function  รวมทั้งสิ้น 405  แห่ง แบ่งอบรมฯ เป็น 6 รุ่น ดังนี้  

           -        กลุ่มโรงพยาบาลที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมฯ  แบ่งเป็น  4 รุ่นๆ ละ  3  วัน

 -        กลุ่มโรงพยาบาลที่เคยผ่านการอบรมฯ ระยะที่ 1 แล้ว  แบ่งเป็น  2 รุ่นๆ ละ 2 วัน

รุ่นที่ 1    วันที่  15 - 17  มกราคม  2556            โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์  กรุงเทพฯ                     ฟอร์มส่งรายชื่ออบรม          ใบจองห้องพัก

รุ่นที่ 2    วันที่  22 - 23  มกราคม  2556            โรงแรมริชมอนด์  นนทบุรี  ห้องบอลรูม 2  ชั้น 4         ฟอร์มส่งรายชื่ออบรม          ใบจองห้องพัก

รุ่นที่ 3    วันที่  24 - 25  มกราคม  2556            โรงแรมริชมอนด์  นนทบุรี  ห้องบอลรูม 2  ชั้น 4         ฟอร์มส่งรายชื่ออบรม          ใบจองห้องพัก

รุ่นที่ 4   วันที่  30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์  2556    โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น ซ.วิภาวดีรังสิต 64  กรุงเทพฯ     ฟอร์มส่งรายชื่ออบรม          ใบจองห้องพัก

รุ่นที่ 5    วันที่  6 - 8  กุมภาพันธ์  2556             โรงแรมริชมอนด์  นนทบุรี  ห้องบอลรูม 1  ชั้น 4         ฟอร์มส่งรายชื่ออบรม          ใบจองห้องพัก

รุ่นที่ 6    วันที่  13 - 15  กุมภาพันธ์  2556        ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี  ห้องทิพวรรณ บอลรูม          ฟอร์มส่งรายชื่ออบรม          ใบจองห้องพัก

2. กลุ่มโรงพยาบาลที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมฯ  จำนวน  204  แห่ง แบ่งเป็น  3  รุ่นๆ ละ  3 วัน  ดังนี้

รุ่นที่ 7    วันที่  20 - 22  กุมภาพันธ์  2556          โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์  กรุงเทพฯ                    ฟอร์มส่งรายชื่ออบรม          ใบจองห้องพัก

รุ่นที่ 8    วันที่  27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556    โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์  กรุงเทพฯ                     ฟอร์มส่งรายชื่ออบรม          ใบจองห้องพัก

รุ่นที่ 9    วันที่  6 - 8  มีนาคม  2556                 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์  กรุงเทพฯ                    ฟอร์มส่งรายชื่ออบรม          ใบจองห้องพัก

3. กลุ่มโรงพยาบาลที่เคยผ่านการอบรมฯ ระยะที่ 1 แล้ว  จำนวน 186 แห่ง แบ่งเป็น  2  รุ่น ๆ ละ  2  วัน  ดังนี้

รุ่นที่ 10    วันที่  12 - 13  มีนาคม  2556            โรงแรมริชมอนด์  นนทบุรี                                 ฟอร์มส่งรายชื่ออบรม          ใบจองห้องพัก

รุ่นที่ 11    วันที่  14 - 15  มีนาคม  2556            โรงแรมริชมอนด์  นนทบุรี                                 ฟอร์มส่งรายชื่ออบรม          ใบจองห้องพัก

 

 21 ธ.ค. 55  เอกสารประกอบการอบรม โครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำต้นทุนบริการ Unitcost สำหรับหน่วยบริการ ระยะที่ 2 ในวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2555 ณ รร.เดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ  <นพ.บัญชา  อ.นฤทธพร   อ.ธีรศักดิ์  อ.อุดมศักดิ์   ดร.อรทัย  นพ.ขวัญประชา>

 
27 พ.ย.55

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการศึกษาพัฒนาการจัดทำต้นทุนบริการ Unitcost สำหรับหน่วยบริการ ระยะที่ 2 ในวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2555 ณ รร.เดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

- หนังสือ สธ0209.03/ว500 ลว. 26 พ.ย. 55 <<download>>

- รายชื่อหน่วยบริการ <<download>>

- แบบสำรองห้องพัก รร. เดอะทวินทาวเวอร์ แผนที่รร. <<download>>

และโปรดส่งแบบตอบรับเพื่อยีนยันเข้าร่วมอบรมฯ ทาง email : higmoph@gmail.com หรือ โทรสาร : 0 2590 1568 ภายในวันที่ 4 ธ.ค. 55

 

  ขอบคุณที่ทุกท่านให้ความสนใจและพยายามทำต้นทุนตามนโยบาย  เพื่อให้ระบบรายงานดีขึ้น โปรแกรมมีการปรับปรุงดังนี้ :

๑.  โปรแกรม CostProject ปรับปรุงเรื่องการตรวจสอบให้ตรวจด้วยตนเองได้

๒.  โปรแกรม Data ปรับให้ตรวจความสมบูรณ์ของข้อมูลได้ด้วยตนเอง เพราะการที่ส่งไม่ได้ส่วนใหญ่เมื่อตรวจคุณภาพข้อมูลมันมีปัญหา ดังนั้นขอให้ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนส่ง ถ้ายังส่งไม่ได่ ให้ทำข้อต่อไป

๓.   เพิ่มเมนู ฝากส่งข้อมูลให้ตรวจสอบและส่งข้อมูลให้  ท่านที่ส่งไม่ได้อาจเกิดจาก ปริมาณข้อมูลมาก หรือคุณภาพข้อมูลมีปัญหา    ให้ฝากได้  ไม่ต้อง Email มาให้ผมแล้ว ให้ฝากส่งเลยแล้วทางผมจะหาคนช่วยกันตรวจสอบก่อน แล้วจะตอบกลับบตาม Email ที่ให้ตอบกลับ และคำถามที่ถามมาใน หมายเหตุด้วย

๔.  เมนูวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้ดึงข้อมูลกลับเพื่อดูค่าต่างๆที่เปรียบเทียบกับเรา กำลังรอข้อมูลจากท่านเพื่อค่ากลางจะถูกต้องมากขึ้น

๕. กำลังจะจัดการประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องเหล่านี้อีกครั้ง ขอให้ติดตามรายละเอียดต่อครับ

 เนื่องจากข้อมูลบริการที่ส่งจำนวนมาก Server อาจทำงานมากในแต่ละคน จึงขอให้ทะยอยส่ง ติดปัญหา ฝากส่งข้อมูลได้แล้ว

โปรแกรม Data ได้เพิ่มรายงานวิเคราะห์ให้แล้ว

 24 เม.ย. 55  หนังสือที่ สธ 0209.03/ว 131(สสจ), /ว132(โรงพยาบาล) ลงวันที่ 19 เมษายน 2555 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานในการจัดทำต้นทุนของหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ระบบข้อมูลต้นทุนนี้   จะให้หน่วยงานส่งข้อมูล  ที่เป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการคำนวณต้นทุนของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลที่ต้องส่งดังนี้

   1. งบทดลองของช่วงเวลาที่คำนวณต้นทุน

   2.1 ข้อมูลต้นทุนทางตรงที่คำนวณได้ รายหน่วยต้นทุนย่อยทั้งหมด

   2.2 ข้อมูลต้นทุนรวมที่คำนวณได้ รายหน่วยต้นทุนย่อยในส่วนบริการ

   3. ข้อมูล Cost : Charge Rato

   4. ข้อมูลดิบ OPD

   5. ข้อมูลดิบ IPD

   6. แนบ Zip File เครื่องมือที่ท่านใช้คำนวณ

   โดยให้หน่วยงานใช้แบบตัวอย่างในการเตรียมข้อมูล หรือ ลงข้อมูลโดยตรงในแบบนั้นแล้วส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ

การส่งข้อมูลทางกลุ่มงานประกันกระทรวงสาธารณสุขจะประชุมชี้แจงอีกครั้ง

 

 

ข้อมูลน่าสนใจ 
ภาพกิจกรรม 


 

กลุ่มประกันสุขภาพ
88/20 ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 2406  ,0 2590 1575 โทรสาร 0 2590 1567

E-mail :  higmoph@gmail.com

 

free tracking